כרטיס מטרה א' - מדרגה 2 (תלמיד)


במעוין ABCD  הנקודה E  היא אמצע הצלע CB.

נתון כי:   , 

א. הוכיחו כי : 


ב. נתון כי   . חשבו את 


הנחיה

פתרו את הבעיה.

בחרו בקפידה את המשפטים בהם אתם משתמשים.

הקפידו על פתרון מדויק של המשוואות הטריגונומטריות.

כמה פתרונות לשאלה בסעיף ב'? נמקו תשובתכם באמצעות משפטי דמיון.