כרטיס מטרה א' - מדרגה 1 (תלמיד)


במעוין ABCD  הנקודה E  היא אמצע הצלע CB.

נתון כי:   , 

א. הוכיחו כי : 


ב. נתון כי   . חשבו את 


הנחיה

בפתרונות שלכם: נתחו את הנתונים ובחרו באופן מושכל את המשפט בו תיעזרו לפתרון.

היזכרו במשפטי חפיפה או דמיון ובדקו האם המשולשים שמקיימים את התנאים הנתונים בהכרח חופפים או דומים זה לזה.