כרטיס מטרה א' - בעיה מבגרות - מעוין ואמצע צלע (תלמיד)


במעוין ABCD  הנקודה E  היא אמצע הצלע CB.

נתון כי:   , 

א. הוכיחו כי : 


ב. נתון כי   . חשבו את