כרטיס פתיחה - בעיה מבגרות - מעוין וחותכים (תלמיד)


פתרו את הבעיה הבאה  (לקוח מתוך שאלון 806 קיץ תשע"ב, מועד ב, שאלה 6):


נתון מעוין ABCD.  הנקודות E ו-F  נמצאות על הצלעות AD ו- AB בהתאמה,

כך ש – AF=AE, ו-BF=2AF.

נתון כי:                                            

א.     מצאו את גודל הזוית .

ב.     נתון כי אורך האלכסון  AC הוא: b. הביעו באמצעות b את היקף המרובע AECF.