כרטיס מטרה ב' - חקירת פונקציות (תלמיד)


חקירת פונקציות מהמשפחות:     ,     , c פרמטר.

מצאו במשפחות הנתונות, במידת האפשרבהתאם לערכים שונים של הפרמטר, פונקציות אשר:

- חותכות את ציר ה-x בשתי נקודות שונות.


- חותכות את ציר ה-x פעם אחת בלבד.


- בעלות שתי אסימפטוטות מאונכות לציר x.


- בעלות אסימפטוטה אנכית אחת בלבד.


- ללא אסימפטוטה אנכית כלל.

- השלימו חקירה עד לקבלת סקיצה לגרף עבור    במקרים בהם: .

- השלימו חקירה עד לקבלת סקיצה לגרף עבור    במקרים הבאים: 


- מה תוכלו לומר על מספר נקודות הפיתול, בכל אחד מהמקרים הנ"ל, ללא נגזרת שניה?


בחקירתכם: תוכלו להיעזר במחולל גרפים. הקפידו לוודא האם כל חלקי הגרף מופיעים על המסך.