קשרים בין פונקציה לבין פונקציית השורש הריבועי שלה חלק ב' - כרטיס מטרה ג' - מדרגה 2נתון גרף הפונקציה :

שרטטו באותה מערכת צירים בצבעים שונים, סקיצות של הגרפים של:

א. 

ב.  

ג. כמה פתרונות יש למשוואה הבאה:  ? נמקו תשובתכם.

ד. כמה פתרונות יש למשוואה הבאה:  ? נמקו תשובתכם.

ה. כמה פתרונות יש למשוואה הבאה:  ? נמקו תשובתכם.


בדקו תשובותיכם לסעיפים השונים בעזרת הישומון המצורף.


 

A(-1.59, 1.94)

B(-0.06, -3.02)

C(1.27, 0.46 )


הנחיות

סעיפים א', ב': שימו לב לנקודות המשותפות של שלושת הגרפים:  ,  ,  ולמצב ההדדי בין כל שתי פונקציות

סעיף ג':  כמה פתרונות יש למשוואה ?

מה הקשר בין הגרפים של   ושל ?

מה הקשר בין הגרפים של   ושל ?

האם וכיצד ישפיעו קשרים אלו על מספר הפתרונות של המשוואה ?

סעיף ד':  כמה פתרונות יש למשוואה ?

מה הקשר בין הגרפים של   ושל ?

מה הקשר בין הגרפים של   ושל ?

האם וכיצד ישפיעו קשרים אלו על מספר הפתרונות של המשוואה ?

סעיף ה':  מה הקשר בין הגרף של    לגרף של ? (שימו לב לשיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה )

כיצד הדבר ישפיע על מספר הפתרונות של המשוואה ?