קשרים בין פונקציה לבין פונקציית השורש הריבועי שלה חלק ב' - כרטיס מטרה ב' - מדרגה 2


הפונקציות  ו- הן פולינומים.

בשרטוט  נתונים הגרפים של    ושל .

א. מהו ההבדל בין הגרפים הנתונים בסביבת הנקודה בה x=3? 

ממה הוא נובע?


ב. התאימו כללי התאמה (ביטויים) לכל אחד מהגרפים הנתונים. 

נמקו תשובתכם.

בדקו תשובותיכם בעזרת הישומון המצורף.
 הנחיות
  •  שימו לב לתחום ההגדרה של פונקציות השורש - מה נובע מכך לגבי הביטויים האפשריים של הפונקציות  ,  ?
  • שימו לב לנקודות האפס של פונקציות השורש- מה נובע מכך לגבי הביטויים האפשריים של הפונקציות  ,  ? 
  • שימו לב להבדלים בין שני הגרפים הנתונים  - מה נובע מכך לגבי הביטויים האפשריים של הפונקציות  , ? (היעזרו בתשובותיכם לשאלה 3 בכרטיס מטרה א' )

 ישומון