קשרים בין פונקציה לבין פונקציית השורש הריבועי שלה חלק א' - כרטיס מטרה - מדרגה 1


לכל אחד מהגרפים של  הנתונים בטבלה למטה:

א. שרטטו באותה מערכת צירים את שימו לב גם למצב ההדדי בין הפונקציות. פרטו ונמקו את שיקוליכם.

ב. תוכלו לשרטט ולבדוק תשובותיכם בעזרת הישומון הסטטי המצורף.

ג. בדקו את הקשרים בין  ל- עבור פרבולות נוספות בעזרת הישומון פרבולה דינאמית.

 פונקציה א

 פונקציה ב

 פונקציה ג

 פונקציה ד
הנחיות
כשאתם משרטטים בכל סעיף את הגרף של שימו לב לתחום הגדרה של .

סמנו תחילה נקודות משמעותיות של גרף הפונקציה .