קשרים בין פונקציה לבין פונקציית השורש הריבועי שלה חלק א' - כרטיס יישום - מדרגה 2 / מדרגה 3


לכל אחד מהגרפים של  הנתונים בטבלה למטה:

שרטטו באותה מערכת צירים את גרף הפונקציה שימו לב גם למצב ההדדי בין הפונקציות. פרטו ונמקו את שיקוליכם.

תוכלו לשרטט ולבדוק תשובותיכם בעזרת הישומון לכרטיס היישום המצורף.

בדקו את הקשרים בין  ל- עבור פרבולות נוספות בעזרת הישומון פולינום דינאמי.

 פונקציה א

 פונקציה ב

 פונקציה ג

 פונקציה ד
הנחיות
כשאתם משרטטים בכל סעיף את הגרף של שימו לב לתחום הגדרה של .

סמנו תחילה נקודות משמעותיות של גרף הפונקציה , כמו:

נקודות חיתוך עם הצירים, נקודות קיצון, נקודות חיתוך בין הגרפים של  ו- .