מקבילית ומעגל - כרטיס מטרה - מדרגה 3


שאלת הכנה 1

נתונה מקבילית KLNP, 

נקודה F היא אמצע הצלע LN ושיעוריה: .

מצאו את שיעורי נקודה P.


שאלת הכנה 2

נתון משולש KLM כך ש: 
 ומרחקה של נקודה M מצלע LK הוא .

מצאו את שיעורי נקודה M (מצאו את כל האפשרויות).


כרטיס מטרה

ABCD היא מקבילית ששטחה 18 יחידות שטח.

נתון כי:   .

E אמצע הצלע CD. שיפוע הישר AE הוא 4 .

א. מצאו את מרחק נקודה E מצלע AD . 

ב. מצאו את משוואת המעגל שמרכזו בנקודה B וישר AD משיק לו. מצאו את כל האפשרויות.