מקבילית ומעגל - כרטיס מטרה - מדרגה 1


ABCD היא מקבילית ששטחה 18 יחידות שטח.

נתון כי:   .

E אמצע הצלע CD. שיפוע הישר AE הוא 4 .

מצאו את משוואת המעגל שמרכזו בנקודה B וישר AD משיק לו.


הנחיות 
א. מצאו את מרחק נקודה E מצלע AD . 

ב. מצאו את משוואת המעגל שמרכזו בנקודה B וישר AD משיק לו. מצאו את כל האפשרויות.