מקבילית ומעגל - תרגול נוסף


ABCD היא מקבילית ששטחה 33 יחידות שטח.

נתון כי:   .

נקודה K נמצאת על הצלע AD, כך ש: 

שיפוע הישר CK הוא  .


א. מצאו את משוואת המעגל שמרכזו בנקודה K, המשיק לישר DC. 

ב. מצאו את משוואת המעגל שמרכזו בנקודה B, המשיק לישר AD, כאשר נתון כי .