מקבילית ומעגל - מבנה המשימהמבנה המשימה
            - מדרגה 2

            - מדרגה 3