מנת חזקות של בינומים - כיצד זה נראה? - מדרגה 2


כרטיס מטרה

לפניכם גרפים של פונקציות ורשימה של פונקציות מהמשפחה: ,   m , n טבעיים גדולים מ-1.

א. התאימו בין הגרפים לפונקציות.

שימו : ייתכן שגרף אחד יתאים לביטויים אחדים. ייתכן שלא יהיה ביטוי מתאים לגרף וייתכן שיחסר ביטוי לגרף.

במקרים אלה: הוסיפו סקיצות עבור הביטויים שלא מצאתם עבורם התאמה, והוסיפו ביטוי עבור גרף שלא נמצאה עבורו התאמה.

ב. אפיינו את הפונקציות במשפחה בהתאם לערכים של הפרמטרים. תנו דעתכם על היחס בין a ל-b (מי גדול ממי, או שווה), הזוגיות של m ,n, והיחס ביניהם, והשפעה של אלה על תכונות הפונקציות.
גרף א

 גרף ב גרף ג
 גרף ד גרף ה  גרף ו גרף ז
 גרף ח


הנחיות

כדי לבצע את המשימה, חקרו פונקציות מהמשפחה: 

   a,b פרמטרים ממשיים,     

א.   בחרו מקרה פרטי לחקירה, למשל, הציבו:    , וענו על השאלות הבאות:

    - מהן נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים?

    - מהן האסימפטוטות המקבילות לצירים?

    - כיצד מתנהג הגרף משני צידי האסימפטוטה האנכית? האם יש שינוי בין תחום חיוביות לתחום שליליות? האם יש שינוי מגמה (עליה לעומת ירידה?)

    - מהם תחומי העליה והירידה של הפונקציה?

    - מהן נקודות הקיצון של הפונקציה?

    - המספר המינימלי של נקודות הפיתול ומיקומן ביחס לנקודות החיתוך עם הצירים והאסימפטוטות (ללא נגזרת שניה).

ב.   בחרו מקרה פרטי אחר לחקירה, למשל, הציבו:    , וענו על השאלות שלעיל.

ג. שנו את הפרמטרים וחקרו פונקציות נוספות. דאגו לבדוק את המצבים המופיעים בטבלה הבאה:

 

n זוגי, m זוגי

n אי-זוגי, m אי-זוגי

n אי-זוגי, m זוגי

n זוגי, m אי-זוגי

 n>m

 

 

 

 

n=m 

 

 

-----

-----

n<m

 

 

 

 


היעזרו ביישומון להצגת הגרפים, כדי לבחון תשובותיכם.

ד. פתרו את המשימה שבכרטיס המטרה.