קשר בין אלכסוני מרובע לצלעותיו - כרטיס מטרה - מדרגה 3


ענו על השאלות הבאות: 

שאלה 1

ABCD טרפז שווה שוקיים, DE גובה הטרפז. 

נתון כי: k ס"מ , 8 ס"מ , 12 ס"מ 

א. הביעו את גובה הטרפז בעזרת k.

ב. נסמן את זווית ב , הביעו את בעזרת k.שאלה 2

ABCD טרפז שווה שוקיים.

נתון כי: k ס"מ , 8 ס"מ , 12 ס"מ 

הביעו את DB בעזרת k.

מצאו לפחות שתי דרכים שונות

שאלה 3

ענו על השאלה הבאה:

ABCD דלתון בו זוויות הצד ישרות. בטאו את שטח הדלתון בשני אופנים שונים.
חיזרו ופתרו את השאלות במדרגה 2 או במדרגה 1 או בכרטיס המטרה