קשר בין אלכסוני מרובע לצלעותיו - כרטיס מטרה


א. הוכיחו כי במלבן מתקיימת התכונה: מכפלת האורכים של אלכסוני המלבן שווה לסכום המכפלות של אורכי הצלעות הנגדיות שלו. 

ב. הוכיחו בדרכים שונות כי בטרפז שווה שוקיים מתקיימת התכונה: מכפלת האורכים של אלכסוני הטרפז שווה לסכום המכפלות של אורכי הצלעות הנגדיות שלו. 

ג. הוכיחו כי בדלתון בו הזוויות הצדדיות שלו ישרות מתקיימת התכונה: מכפלת האורכים של אלכסוני הדלתון שווה לסכום המכפלות של אורכי הצלעות הנגדיות שלו. 

ד. איזו תכונה משותפת נוספת ישנה למלבן, לטרפז שווה שוקיים ולדלתון בו הזויות הצדדיות ישרות?