השערה כללית - הנחיות ביניים (תלמיד)


1. מצאו תכונה משותפת לכל המרובעים בהם מצאתם שמתקיים השוויון בין מכפלת האורכים של האלכסונים לבין סכום המכפלות של אורכי הצלעות הנגדיות.

2. שערו השערה: באילו מרובעים מכפלת אורכי האלכסונים שווה לסכום המכפלות של אורכי הצלעות הנגדיות?


1. מצאו תכונה משותפת לכל המרובעים בהם מצאתם שמתקיים השוויון בין מכפלת האורכים של האלכסונים לבין סכום המכפלות של אורכי הצלעות הנגדיות.

    - מה ניתן לומר על סכום הזויות הנגדיות במרובעים אלה?

    - מה עוד ניתן, אם כך, לומר על מרובעים אלה?

    - האם תכונה זו קיימת גם במרובעים בהם מכפלת האורכים של האלכסונים לא שווה לסכום המכפלות של הצלעות הנגדיות?

2.  נסחו השערה כללית:

    אם מרובע ...................... אז מכפלת האורכים של אלכסוניו שווה ל....................