מצב הדדי 2 לתלמיד


עבור הפונקציה  שרטטו באותה מערכת צירים בצבעים שונים את: 

עבור הפונקציה  שרטטו באותה מערכת צירים בצבעים שונים את: