מצב הדדי 1 לתלמיד


עבור הפונקציה  שרטטו באותה מערכת צירים בצבעים שונים את: 

עבור הפונקציה  שרטטו באותה מערכת צירים בצבעים שונים את: