הוכחות באמצעות שטחים - מה התנאי? - כרטיס מטרה ד' - מדרגה 2


במשולש , הקטעים  ו-  הם חוצי הזוויות  ו-  בהתאמה.


באיזה תנאי יקביל הקטע  לצלע  ?
הנחיה
1. רישמו את שוויון היחסים הנובע מתכונות חוצי הזוויות אשר בסרטוט.

2. כדי להסיק מקבילות – איזה שוויון יחסים צריך להתקיים? רישמו אותו.

3. מה נובע משוויון היחסים שכתבתם? באיזו משפחה של משולשים, אם כך, הקטע המחבר בין נקודות החיתוך של שני חוצי זוויות מקביל לצלע במשולש?