הוכחות באמצעות שטחים - מה התנאי? - כרטיס מטרה ד'


במשולש , הקטעים  ו-  הם חוצי הזוויות  ו-  בהתאמה.


באיזה תנאי יקביל הקטע לצלע  ?