הוכחות באמצעות שטחים - משפט תאלס - כרטיס מטרה - מדרגה 3


הוכיחו את המשפט:


שני מקבילים שחותכים שוקי זווית (מאותו צד של הקדקוד) מקצים על שוקי הזווית קטעים פרופוציוניים באופן הבא:

כאשר הקטע  מקביל לצלע ,

יש להוכיח כי: 

האם נכון גם המשפט ההפוך? אם כן, הוכיחו.
הנחיה
פתרו את הבעיות הבאות:

1. נתונים שני משולשים  ו- . נתון כי: KL = NS, וכי אורך הגובה לצלע KL שווה לאורך הגובה לצלע NS. מה תוכלו לומר על השטחים של המשולשים הללו?


2. הסבירו מדוע שטחי המשולשים  ו-  שווים זה לזה.

3. הסבירו מדוע היחס בין שטחי המשולשים  ו- שווה ליחס בין שטחי המשולשים  ו- ?

4. השתמשו בנוסחאות לשטח משולש כדי להסיק את הדרוש.

5. להוכחת המשפט ההפוך: הניחו שמתקיים שוויון היחסים בין חלקי הצלעות.
מה ניתן לומר על היחסים:  ו -  ?

6. השלימו את המשפט: אם המרחק בין שני ישרים הוא קבוע אז..................

7. כיצד מודדים מרחק בין נקודה לישר? בין שני ישרים מקבילים?

8. רישמו את נוסחאות החישוב לשטח משולש והסבירו כיצד משוויון היחסים בין השטחים נובע כי  .