פעולות על סדרות הנדסיות - שתי סדרות - מדרגה 2


ענו על השאלה הבאה:

המספרים: 48 , 12 , 3  הם שלושה איברים בסדרה הנדסית.

a , b , c הם שלושה איברים כך ש:  היא סדרה הנדסית.

I. מצאו את האיברים a , b , c .
II. מה ניתן לומר על האיברים a , b , c  ?פתרתם חיזרו למדרגה 1 או לכרטיס המטרה.
לא פתרתם, עיברו למדרגה 3.