פעולות על סדרות הנדסיות - שתי סדרות - כרטיס מטרה


נתונות שתי סדרות הנדסיות:

   המנה של סדרה זו היא q,

   המנה של סדרה זו היא p.

מצאו אילו קשרים צריכים להתקיים בין שתי הסדרות  ו-  כדי שהסדרה :

 תהיה סדרה הנדסית. הוכיחו תשובתכם.