פעולות על סדרות הנדסיות - האם זו סדרה הנדסית? - מדרגה 3נתונה סדרה הנדסית :  

המנה של הסדרה היא k    . q מספר טבעי.

בכל אחד מהסעיפים הבאים קבעו האם הסדרה החדשה היא בהכרח סדרה הנדסית.

אם כן הוכיחו שהסדרה החדשה היא הנדסית, אם לא נמקו תשובתכם.

א. 

ב. 

ג. הנחיות

סעיף א

שאלה 1

נתונה סדרה הנדסית :  

נתונה סדרה חדשה שאיבריה הם:

א1. חשבו את 4 האיברים הראשונים של הסדרה החדשה. 

א2. על סמך חישוביכם בסעיף א, האם ניתן יהיה להוכיח כי הסדרה החדשה היא הנדסית ?


שאלה 2

נתונה סדרה הנדסית :   שהמנה שלה היא q.

נתונה סדרה חדשה שאיבריה הם:

א. נסמן איבר במקום כלשהו בסדרה החדשה כך:  

מלאו את החסר, כיצד נסמן את האיבר הבא אחריו בסדרה החדשה? 

ב. הביעו את כל אחד מהאיברים  מסעיף א' בעזרת    ו- q .

ג. קבעו האם הסדרה החדשה היא הנדסית? נמקו תשובתכם.


חזרו לכרטיס המטרה ופתרו את סעיף א'.


סעיף ב

תוכלו להתחיל בבדיקת מקרה פרטי, על ידי בחירת סדרה הנדסית מסוימת.


סעיף ג

שאלה 1

נתונה סדרה הנדסית :   שהמנה שלה 2.

נתונה סדרה חדשה שאיבריה הם:

א. בטאו את שלושת האיברים הראשונים בסדרה החדשה בעזרת  

ב. נסמן איבר במקום כלשהו בסדרה החדשה כך:  

ב1. מלאו את החסר, כיצד נסמן את האיבר הבא אחריו בסדרה החדשה ?

ב2. בטאו את שני האיברים מסעיף ב1 בעזרת  
 
ג. האם הסדרה החדשה היא הנדסית? אם כן הוכיחו שהסדרה החדשה היא הנדסית ומצאו את המנה שלה, אם לא נמקו תשובתכם.

חזרו לכרטיס המטרה ופתרו את סעיף ג'.