פעולות על סדרות חשבוניות - כרטיס מטרה א' - שתי סדרות - מדרגה 1


כרטיס מטרה

נתונה סדרה חשבונית:  שהפרשה הוא ,

נתונה סדרה חשבונית נוספת:  שהפרשה הוא ,

בכל אחד מהסעיפים הבאים מצאו האם הסדרה החדשה היא תמיד סדרה חשבונית.

אם כן, הוכיחו שהסדרה חשבונית ומצאו את הפרשה (בטאו בעזרת  ו-  במידת הצורך), אם לא נמקו תשובתכם.

א. 

ב. 

ג. הנחיות
כדי לשער השערה האם הסדרה החדשה בכל אחד מהסעיפים היא בהכרח חשבונית תוכלו לבדוק מקרה פרטי ולבחור שתי סדרות חשבוניות מסוימות עבור הסדרות הנתונות .
  • כיצד ניתן להראות שטענה נכונה תמיד?
  • כיצד ניתן להראות שטענה אינה תמיד נכונה?