פעולות על סדרות חשבוניות - כרטיס מטרה ב' - האם ההשערה נכונה? - מדרגה 1


כרטיס מטרה

נתונה סדרה חשבונית:  שהפרשה הוא ,

נתונה סדרה חשבונית נוספת:  שהפרשה הוא ,

ונתונה סדרה חדשה: 

האם הסדרה החדשה היא בהכרח סדרה חשבונית?


לפניכם השערתו של אייל:

על מנת לשער השערה האם הסדרה החדשה היא חשבונית, אייל בחר שתי סדרות חשבוניות ובדק את איברי הסדרה החדשה.

אייל בחר את שתי הסדרות החשבוניות הבאות: 

סדרה  ראשונה:           7, 4, 1, -2, -5, … 

סדרה שניה :        2, 5, 8, 11, 14, ….

הסדרה החדשה: 

כלומר התקבלה הסדרה: 45,  -9,  -63,  -117,  -171  …

וזו סדרה חשבונית שהפרשה  -54     .

לכן  ההשערה של אייל  היא שהסדרה  החדשה :   ,היא סדרה חשבונית.

ענו על השאלות הבאות:

א. האם ההשערה של אייל נכונה? האם ניתן להוכיח שלכל שתי סדרות חשבוניות  ,   

הסדרה החדשה:       בהכרח חשבונית?  נמקו תשובתכם.

ב. הביאו דוגמא נוספת לשתי סדרות חשבוניות נתונות כך שהסדרה החשבונית החדשה כן תהיה חשבונית.

ג. באילו מקרים מיוחדים הסדרה החדשה תהיה חשבונית? נמקו תשובתכם.


הנחיות

·       שימו לב מה מיוחד בסדרות שבחר אייל , כך שהסדרה החדשה שהתקבלה היא גם חשבונית.

·       האם יכולים להיות עוד מקרים מיוחדים?

·       לפניכם התחלת ההוכחה למקרים מיוחדים , המשיכו אותה: