פעולות על סדרות חשבוניות - שתי סדרות - מדרגה 1


נתונה סדרה חשבונית:  שהפרשה הוא ,

נתונה סדרה חשבונית נוספת:  שהפרשה הוא ,


א. האם הסדרה היא סדרה חשבונית? נמקו תשובתכם.

ב. האם הסדרה  היא סדרה חשבונית? נמקו תשובתכם.


פתרתם, חזרו לכרטיס המטרה.

לא פתרתם עברו למדרגה 2.