פונקציה לוגריתמית מורכבת חלק ב' - כרטיס מטרה - מדרגה 1


א.  נתון גרף הפונקציה  , שרטטו את הגרפים של הפונקציות:

 במערכות צירים נפרדות.  נמקו תשובתכם


תחום הגדרה: כל x 

נקודת מינימום:  (0.58, -0.38)

נקודת מקסימום:  (-0.58, 0.38)

 
(f(x


ב.  נתון גרף הפונקציה , שרטטו את הגרפים של הפונקציות : 

 במערכות צירים נפרדות. נמקו תשובתכם.


תחום הגדרה:  

אסימפטוטות : y = 1.5  x = 1

נקודות חיתוך עם הצירים:
  
(0 ,0.5)   (1/3 ,0)


 
(h(x


ג. נתון גרף הפונקציה , שרטטו את הגרפים של הפונקציות :

 במערכות צירים נפרדות. נמקו תשובתכם.


תחום הגדרה:   

אסימפטוטות:  y = 1.5    x = -2

נקודת קיצון  :  (1 ,0.5)

 
(t(xישומון לכרטיס המטרה