פונקציה לוגריתמית מורכבת חלק ב' - כרטיס יישום 2 - מדרגה 1


נתון גרף הפונקציה  

תחום הגדרה: כל x 

נקודת חיתוך עם הצירים:  (0, 1)

נקודת מינימום:  (0, 1)

אסימפטוטה אופקית: y = 4
 
(f(x


א. שרטטו באותה מערכת צירים בצבעים שונים את:  נמקו תשובותיכם .

    תוכלו לבדוק תשובותיכם בעזרת הישומון המצורף.

ב. האם נכון לטעון כי עבור  הנתונה מתקיים ש:  לכל n טבעי? נמקו תשובתכם.

ג. נתון כי  : 

בכל אחד מהשרטוטים למטה  נתונים הגרפים של:   עבור  k מסוים.

מצאו מה יכולים להיות ערכי הפרמטר k בכל אחד מהשרטוטים. נמקו תשובותיכם .

תוכלו לבדוק תשובתכם בעזרת היישומון המצורף.


 
א
 
בישומון לכרטיס ישום