פונקציה לוגריתמית מורכבת חלק א' - כרטיס מטרה


א. לכל אחת מהפונקציות  שהגרף שלהן נתון בטבלה, 

א1. מצאו מהו תחום ההגדרה של הפונקציות  . נמקו תשובותיכם.

א2שרטטו באותה מערכת צירים סקיצה של הגרף של נמקו תשובותיכם.

ב. אילו קשרים ניתן למצוא בין תכונות הפונקציה  לבין תכונות הפונקציה   ? . נמקו תשובתכםפונקציה 1

פונקציה 2


פונקציה 3


נקודות קיצון: 
 ,   


 נקודות קיצון: 
  , ,  

נקודת קיצון:  , אסימפטוטות: 
 ,