פונקציה לוגריתמית מורכבת חלק א' - כרטיס יישום


לכל אחת מהפונקציות  שהגרף שלהן נתון בטבלה, 

א1. מצאו מהו תחום ההגדרה של הפונקציות   . נמקו תשובותיכם.

א2שרטטו באותה מערכת צירים סקיצה של הגרף של   נמקו תשובותיכם.

פונקציה 1

פונקציה 2