פונקציה מעריכית מורכבת חלק ב' - כרטיס יישום 2 - מדרגה 1


א מצאו ביטוי/ ביטויים  לפונקציה    כך שהגרפים של  

     יתאימו לגרפים שבשרטוט הבא. נמקו תשובתכם.

 ב.  מצאו ביטוי/ ביטויים  לפונקציה     כך שהגרפים של  

     יתאימו לגרפים שבשרטוט הבא. נמקו תשובתכם.

 
תוכלו להיעזר ביישומון הבא: