פונקציה מעריכית מורכבת חלק ב' - כרטיס יישום 1 - מדרגה 1


נתונה משפחת הפונקציות:

n טבעי .

מצאו ביטוי של פונקציה  כך שלכל פונקציה במשפחה זו, לא תהיינה נקודות קיצון. נמקו תשובתכם. 


הנחיות
תוכלו להיעזר ביישומון לכתיבה חופשית של פונקציות (בצידו השמאלי של היישומון הבא):