פונקציה מעריכית מורכבת חלק ב' - כרטיס מטרה


בשרטוט שלפניכם נתון גרף הפונקציה .

שרטטו את הגרפים של הפונקציות:  , ,, במערכות צירים נפרדות.


(t(x

 נקודות חיתוך עם הצירים: (1.68 , 0) , (0 , -6.5)

 נקודות קיצון: (2 , -0.5) , (4 , -0.28)

 אסימפטוטות: y = - 0.5 , x = 1פתרתם, עיברו לשאלות האתגר. לא פתרתם, עיברו למדרגה 1.


ישומון