פונקציה מעריכית מורכבת חלק ב' - כרטיס אתגר


שאלה 1:

נתונה משפחת הפונקציות:

 ,  n טבעי .

מצאו ביטוי של פונקציה כך שלכל פונקציה במשפחה זו, לא תהיינה נקודות קיצון. נמקו תשובתכם. 

שאלה 2:

א מצאו ביטוי/ ביטויים  לפונקציה    כך שהגרפים של  ,  ,  

     יתאימו לגרפים שבשרטוט הבא. נמקו תשובתכם.

    בדקו תשובתכם בעזרת הישומון המצורף. 

 

(f(x

ב.  מצאו ביטוי/ ביטויים  לפונקציה     כך שהגרפים של  , 

     יתאימו לגרפים שבשרטוט הבא. נמקו תשובתכם.

    בדקו תשובתכם בעזרת הישומון המצורף. 

 
(h(x