פונקציה מעריכית מורכבת חלק א' - כרטיס מטרה - מדרגה 2


פתרו את השאלה הבאה:

לכל אחת מהפונקציות שהגרף שלהן נתון בטבלה, שרטטו באותה מערכת צירים סקיצה של הגרף של . נמקו תשובותיכם.

תוכלו לשרטט ולבדוק תשובותיכם בישומון המצורף.

פונקציה 5

 פונקציה 6
 נקודות קיצון: (0.63-, 0.55) , (2.11 , 1.22-)   נקודות קיצון: (0.71 , 1) , (0.71-, 1-)
 אסימפטוטה אופקית 0=y

פתרתם, חזרו למדרגה 1 או לכרטיס המטרה.
לא פתרתם, עיברו למדרגה 3.