פונקציה מעריכית מורכבת חלק א' - כרטיס מטרה - מדרגה 1


פתרו את השאלה הבאה:

לכל אחת מהפונקציות שהגרף שלהן נתון בטבלה, שרטטו באותה מערכת צירים סקיצה של הגרף של . נמקו תשובותיכם.

תוכלו לשרטט ולבדוק תשובותיכם בישומון המצורף

פונקציה 3

 פונקציה 4

פתרתם, חיזרו לכרטיס המטרה.

לא פתרתם, עיברו למדרגה 2