קשרים בין פונקציה לבין הפונקציה ההופכית לה חלק ב' - כרטיס מטרה ב' - מדרגה 1


בשרטוט נתון הגרף של  

נקודות הקיצון: (C (-0.54. 0.88) , D (1.87, -6.06

בכל סעיף תוכלו לשרטט ולבדוק תשובתכם בעזרת הישומון המצורף. אם טעיתם, חישבו ממה נבעה הטעות.

א. שרטטו באותה מערכת צירים את גרף הפונקציה ההופכית .


ב. 
מהן האסימפטוטות המקבילות לצירים? מהן נקודות הקיצון וסוגן של ? נמקו תשובתכם.

ג. 
מהן האסימפטוטות המקבילות לצירים? מהן נקודות הקיצון וסוגן של ? נמקו תשובתכם.

ד. 
ד1. מהם ערכי k כך של- תהיינה שתי נקודות חיתוך עם ציר ה-x? נמקו.
ד2. אם 3 = k מהן האסימפטוטות המקבילות לצירים של ? כמה נקודות חיתוך עם ציר ה-x יש ל-? נמקו.


 הנחיות
א. בשרטוט הגרף של  , שימו לב ל:

נקודות חיתוך עם הצירים (אם ישנן), אסימפטוטות אנכיות ואופקיות, נקודות חיתוך בין  ל , מצב הדדי בין הפונקציות, נקודות קיצון וסוגן (אם ישנן), תחומי חיוביות ושליליות.
ב. איזו פעולה יש לבצע על  כדי למצוא את 
ג. איזו פעולה יש לבצע על  כדי למצוא את 

ד. מה המשמעות של k?
 ישומון