כרטיס מטרה - הוכחת משפט תלמיי - מדרגה 1 (תלמיד)


הוכיחו: אם ניתן לחסום מרובע במעגל, אז מכפלת האורכים של אלכסוניו שווה לסכום

המכפלות של אורכי הצלעות הנגדיות שלו.

הדרכה :
 בנית עזר:  העבירו קטע 
 BEכך ש: 
   תוכלו להיעזר בישומון מצורף.

    · חפשו משולשים דומים בשרטוט.

    · השתמשו ביחס הדמיון, כדי להוכיח את הדרוש.