כרטיס מטרה - הוכחת משפט תלמיי (תלמיד)


הוכיחו: אם ניתן לחסום מרובע במעגל, אז מכפלת האורכים של אלכסוניו שווה לסכום

המכפלות של אורכי הצלעות הנגדיות שלו.

הדרכה :
 בנית עזר:  העבירו קטע 
 BEכך ש: