כרטיס מטרה - מרחק בין המרכזים במשולש כלשהו - מדרגה 1 (תלמיד)


במשולש ABC נתון כי:

O מרכז המעגל החוסם את משולש ABC,

M מרכז המעגל החסום במשולש ABC.

חשבו את אורכו של הקטע OM.

תוכלו לבדוק תשובתכם בישומון המבוקש על ידי בניית המשולש.