כרטיס מטרה ב' - מדרגה 1 (תלמיד)


א. נתונים הנקודה: , והישר: , 0<a.

בוחרים מספר חיובי 0<R. משרטטים מעגל ברדיוס R סביב הנקודה A.

מעבירים מקביל לישר  כך שהמרחק בין המקביל לישר שווה לרדיוס R. כעת משנים את R.

מצאו את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות P שמתקבלות מחיתוך בין המעגל למקביל. נמקו תשובתכם.

ב. נתונים הנקודה: , והישר:  0<a.

מסמנים נקודה C על הישר. מעבירים אנך אמצעי לקטע AC. בנקודה C מעלים אנך לישר . מצאו את המקום הגיאומטרי של הנקודות P שמתקבלות מחיתוך האנך עם האנך האמצעי. נמקו תשובתכם.


הנחיה
 השתמשו ביישומונים, הזיזו את הנקודה C וצפו בעקבות של הנקודות P.

בכל אחד מהיישומונים חפשו תכונה גאומטרית שמתארת את מיקומה של הנקודות P. 

הוכיחו טענתכם.