מקומות גיאומטריים - מי אנחנו? חלק א' - כרטיס מטרה – מדרגה 3בשרטוט נתון: 
הנקודה D נמצאת על מעגל שמרכזו O.
E נקודה על הרדיוס OD.
מתקיים גם: DE=BE.

, הקטע OD=4.

1. מצאו את משוואת העקום עליו נמצאת הנקודה E.

2. אפיינו את העקום עליו נמצאת הנקודה E: 

האם הוא מעגל? אליפסה? 

אם הוא מעגל – היכן המרכז שלו ומהו אורך הרדיוס שלו? 

אם הוא אליפסה – היכן נמצאים מוקדיה? מהו אורך הציר הראשי שלה? 

נמקו.