אינטגרלים - פונקציה ונגזרתה חלק ג' - כרטיס מטרה - מדרגה 3


ענו על שתי השאלות הבאות:

שאלה 1:

מצאו את הנגזרות הבאות:


שאלה 2: 

נתון כי: 

א. נתון כי 

איזה מבין הגרפים הנתונים בטבלה מתאים לפונקציה ? נמקו תשובתכם.

 


א

 ב

 ג

 ד


ב. חשבו את השטח הכלוא בין גרף הפונקציה  לבין הישרים x = 0.5 , x = - 0.5 והאסימפטוטה האופקית של הפונקציה .חזרו למדרגה 2, או למדרגה 1 או לכרטיס המטרה.