אינטגרלים - פונקציה ונגזרתה חלק א' - כרטיס מטרה - מדרגה 3


פתרו את השאלה הבאה :

נתונה הפרבולה  

1. שרטטו סקיצה של גרף הפרבולה. 

2. שרטטו סקיצה של גרף הנגזרת .

3. נתון כי  .

מצאו את נקודות האפס ואת תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה .

4.  לפי הגרפים של  ושל   בלבד שרטטו סקיצה כללית של הפונקציה .

    (אין צורך לפתוח סוגריים ואין צורך לגזור).

5.  אילו ביטויים מבין הביטויים הנתונים למטה יכול להיות ביטוי של הפונקציה ? נמקו תשובתכם.


חיזרו למדרגה 2 או למדרגה 1 או לכרטיס המטרה.