מרכז מעגל החוסם משולש ומרכז מעגל החסום במשולש - כרטיס מטרה א - מדרגה 1כרטיס מטרה א'

נתון משולש ABC שהוא שווה שוקיים (AB=AC)
BC = k, זווית הבסיס של המשולש היא .

הוא מרכז המעגל החוסם את משולש ABC,

M מרכז המעגל החסום במשולש ABC.


א. מצאו מה הן:

     א1. האפשרויות השונות למיקום של שני המרכזים ביחס למשולש.

     א2. האפשרויות השונות למיקום ההדדי של שני המרכזים ביחס לקודקוד הראש של

 המשולש.

ב. עבור כל אחת מהאפשרויות שמצאתם, מצאו מה התחום המתאים של הזווית . נמקו תשובתכם .


לאחר שעניתם על סעיפים א-ב , בדקו תשובתכם בעזרת הישומון המצורף.

(שימו לב, ניתן לגרור את קודקודי המשולש ולבדוק את ערכי הזווית .)הנחיות
ללא הנחיות