מרכז מעגל החוסם משולש ומרכז מעגל החסום במשולש - כרטיס מטרהנתון משולש ABC שהוא שווה שוקיים (AB=AC),

BC = k, זווית הבסיס של המשולש היא .

הוא מרכז המעגל החוסם את משולש ABC,

M מרכז המעגל החסום במשולש ABC.


א. מצאו מה הן:

     א1. האפשרויות השונות למיקום של שני המרכזים ביחס למשולש.

     א2. האפשרויות השונות למיקום ההדדי של שני המרכזים ביחס לקודקוד הראש של

 המשולש.

ב. עבור כל אחת מהאפשרויות שמצאתם, מצאו מה התחום המתאים של הזווית . נמקו תשובתכם .


לאחר שעניתם על סעיפים א-ב , בדקו תשובתכם בעזרת הישומון המצורף.

(שימו לב, ניתן לגרור את קודקודי המשולש).


ג. עבור כל אחת מהאפשרויות שמצאתם, שרטטו שרטוט מתאים. בטאו בעזרת k  ו-   את המרחק בין מרכז המעגל החוסם את המשולש לבין מרכז המעגל החסום בו.