מרכז מעגל החוסם משולש ומרכז מעגל החסום במשולש - מבנה המשימה DELETE